Print

Disclaimer

De door PaySquare SE (‘PaySquare’) op deze website(s) verstrekte informatie bevat geen aanbod of financiële dienst.

PaySquare is gevestigd te (3526 LB) Utrecht, Eendrachtslaan 315 en staat ingeschreven bij het handelsregister te Utrecht onder nummer 30196418. Het postadres luidt: Postbus 30600, 3503 AJ Utrecht.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Op deze website kan algemene informatie worden gevonden over individuele producten of daaraan gekoppelde diensten op het gebied van acceptatie van betaalmiddelen.

Gebruik van de site van PaySquare en eventueel de daarmee verbonden websites (hierna tezamen: ‘de Site’), is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van de site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Deze website is niet bedoeld voor gebruikers die krachtens de regelgeving van het rechtssysteem waaraan hun gebruik van deze website is onderworpen, in strijd handelen met dat recht, indien zij de website bezoeken.

De door PaySquare verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door PaySquare uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. PaySquare, directie en medewerkers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Voorts kan en mag deze informatie niet worden gebruikt als advies in welke vorm dan ook.

PaySquare betracht de uiterste zorg om de site adequaat te beveiligen tegen manipulatie van de inhoud van de site door derden. PaySquare kan echter niet garanderen dat de inhoud van haar website ook daadwerkelijk door haar is gepubliceerd. Mocht de inhoud van deze site ondanks deze verplichting van PaySquare door derden zijn gemanipuleerd, dan aanvaardt PaySquare terzake geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoe ook genaamd. Zodra PaySquare van een dergelijke manipulatie op de hoogte is, zal zij in redelijkheid adequate maatregelen treffen teneinde eventuele schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij PaySquare SE en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de Site. De inhoud van de site mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden, tenzij anders overeengekomen. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van PaySquare.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van PaySquare zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. PaySquare geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.

Op al het bezoek van deze website en alle (navigatie-)handelingen die hierop worden verricht, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden kunnen door PaySquare te allen tijde worden gewijzigd. Elke aanpassing zal onmiddellijk op deze website worden gepubliceerd, onder vermelding van het versienummer van de nieuwe voorwaarden.